Stacks Image 2632


ÖVERGIVEN NEDLAGD SVENSK LIVSMEDELSINDUSTRI

Stacks Image 148092

Livsmedel! Det var fler och mindre förr, det är färre och större nu och färre blir de och större också.

Direkt från jordbruksverket hämtas följande

  • Livsmedelsindustrin är Sveriges största industrigren och EUs största. Den skapar sysselsättning i Sveriges alla län.
  • Lönsamheten ligger på̊ en relativt konstant nivå, men de stora jordbruksnära sektorerna har lägst lönsamhetstal.
  • Sektorn har en mycket stor andel små företag, men det är ett fåtal stora företag som står för huvuddelen av produktionen.
Sverige är nettoimportör av livsmedel och jordbruksvaror. Handelsunderskottet ökar men har stabiliserats något under de senaste åren.

.

.
Av Sveriges totala export av livsmedel och jordbruksvaror utgör exporten av bearbetade jordbruksvaror en tredjedel. Handelsnettot för bearbetade jordbruksvaror är negativt men mycket bättre än för livsmedel och jord- bruksvaror generellt. Inom bearbetade jordbruksvaror utgör spritdrycker, bröd- och bakverk, diverse beredningar och choklad 70 procent av exporten.

Kött är den största enskilda näringsgrenen inom livsmedelsframställning. I Sverige produceras slakt & köttvaror för 32 miljarder kronor = 22 %. Glass och mejeri är den näst största näringsgrenen inom livsmedel och årsproduktionen ligger runt 21 miljarder kronor 15 %.

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra12_42.pdf

Stacks Image 59513
.

.
Summan av allt detta är att det sker en ständig strukturförändring inom livsmedels industrin, mindre enheter överges till förmån för nyare och större. Alltså finns det och borde finnas nedlagda livsmedels producenter att besöka lite överallt. Senaste helgnöjet var ARLA i Kallebäck, Göteborg som trots sin imponerande storlek ansågs irrationell och otidsenligt och ersattes av nyare produktionsenheter. Det där fina ordet produktionsenhet är det samma som fabrik när den omnämns i fina företagets årsredovisning.

Två slakterier SCAN Ängelholm och SCAN Kävlinge är produktionsenheter som lagts ner. Liksom Andelsmejeriet i Helsingborg och ARLA i Göteborg. Ska man tro Jordbruksverket kommer det framöver att finnas fler nedlagda produktionsenheter att besöka.

Stacks Image 2743

..

100 2

Stacks Image 2771
Stacks Image 2774
Stacks Image 2777
Stacks Image 2780